Pro rodiče

pondělí se s dětmi vydáme do knihovny. Pokud chcete, aby si děti půjčily i knihy na „sebe“ domů, tak ať si vezmou svoje průkazky.

 

Ve středu a pátek nebudu ve škole, děti budou pracovat na mnou zadaných úkolech pod vedením Marcelky.

 

Když zameškám..


Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


Úterý 16.10.

English - 1) dokončovali jsme v PB (pupil's book str 9/9 "vlastní básničku" - tedy podle předchozího cvičení 9/8 napsat číslo + nakreslit odpovídající počet ovoce a přečíst; 2) AB (activity book) - 9/10 - podle poslechu zakroužkovat (track 16) a do dalšího cvičení pak dokreslit "favourite colour / toy / fruit / animal"  + říkat 

Plány

Plán učiva na měsíc ŘÍJEN

 

       Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

 • vyjmenovat abecedu a seřadit slova podle ní
 • rozlišit větu jednoduchou a souvětí
 • seřadit věty v textu do správného pořadí
 • poznat větu rozkazovací, oznamovací, tázací a přací
 • napsat na konci věty podle druhu správné znaménko

ČESKÝ JAZYK komunikace

 • číst věty se správnou intonací podle jejich charakteru či slovního druhu
 • doplnit neúplné věty
 • vytvořit, zapamatovat si a vyřídit krátký vzkaz, vyslechnout druhé
 • psát správné tvary jednotlivých písmen
 • psát písmena a slova podle diktátu
 • seznámit se s vázaným písmem, přiřazovat jednotlivé tvary k nám známým tvarům

MATEMATIKA

 • seznámit se s jiným jazykem pro práci s počtem – prostředí Dědy Lesoně
 • získávat zkušenosti s náhodou
 • pracovat s tabulkou
 • získat vhled do číselných vztahů (porozumět číslu jako stavu i jako operátoru)
 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 27
 • spravedlivě dělit na části

ANGLICKÝ JAZYK

 • naučit se slovíčka pro různé druhy zeleniny (potatoes, carrots, tomatoes, …)
 • správně přiřazovat druhy zeleniny k obrázkům a psaným slovům
 • dokázat říct, co za zeleninu a ovoce mám či nemám rád/a
 • rozumět příběhům o nakupování

PRVOUKA

 • charakterizovat přírodu a její proměny na podzim (vyjmenovat podzimní měsíce)
 • popsat rozdíl mezi keřem, listnatým a jehličnatým stromem
 • vyjmenovat základní keře, listnaté i jehličnaté stromy
 • vyjmenovat nejrozšířenější druhy lesních plodů a hub
 • pojmenovat základní druhy ovocných stromů a jejich plody
 • pojmenovat nářadí a techniku, kterou využíváme na zahradě

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • seznámit se s uměním Leonarda da Vinci, malovat portrét se snahou zachytit výraz
 • citlivě vnímat svět umění a hledat v něm inspiraci
 • seznámit se s Amsterdamem, malovat dům na vymezené parcele
 • snažit se zachytit člověka jedoucího na kole

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • plavecký výcvik

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • umět věnovat pozornost zadání práce.
 • vybrat si "své" místo v zahradě Trnky, které budu po celý školní rok probádávat

 

Školní akce

6. 9. - 8. 11.    plavecký výcvik v příbramském bazénu

2.10.                   divadlo Minor - neoficiální generálka představení Toodle Noodle

10.10.                Veletržní palác - V galerii se skicákem

24. 10.              celoškolní projekt 100 let republiky

7. 11.                 divadlo Věž - Broučci, KD Dobříš

14. 11.                 Rudolfinum, Tučňáci v Rudolfinu

19. 11.                 celoškolní projekt 17. listopad

12. - 23. 11.       konzultace ve třech

27. 11.                  divadlo Minor, Polní žínka Evelínka

17. 12.                 vánoční dílničky

18. 12.                17 h  Vánoční divadlo v KD

20. - 21. 12.       ředitelské volno

21. - 25. 1.         společné třídní schůzky (den upřesním)

4. 2. - 8. 2.        celoškolní výjezd na Horskou Kvildu

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                   velikonoční dílničky

24. 4.                  celoškolní projekt Den Země

červen                společný vícedenní výjezd celá škola

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

Pondělí

ČJ

MAT

TV

TV

AJ

ČJ

Úterý

ČJ

AJ

ČJ

MAT

MAT

 

Středa

ČJ

MAT

PRV

PRV

 

Čtvrtek

ČJ

MAT

AJ

ČJ

ČJ

 

Pátek

AJ

ČJ

ČJ

VV

HV

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a mám děti ve věku 7 – 10 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět
« 1 z 2 »