Pro rodiče


 

pondělí se opět chystáme s dětmi na zimní stadion bruslit. S sebou: brusle, helma, teplé rukavice, vhodné oblečení.

úterý budou mít děti ve škole divadlo – je objednané od jedné rodiny jako oslava pro holčičku, která bude mít narozeniny.

Na společném setkání jsme se domluvili na datu „Čtenářské slavnosti“. Zaznamenejte si prosím do diářů pátek 2. 3. 2018, od 17. hodin

V pondělí děti přinesou ukázat svoje „pololetní písemné práce“, můžete do nich nahlédnout, pochválit je … Poté prosím o jejich navrácení. Založím jim je do portfolia.

S radostí Vás zveme na divadelní představení Sylvie Krobové a Jiřího Bilba Reidingera – SOMMELIER, které se bude konat v pátek 19. 1. 2018 od 19:00 v ZŠ TRNKA. Na představení je nutné si rezervovat místa na emailové adrese: fialka.kacik@seznam.cz (Katka Šmahelová).


 

 

Když zameškám..


ČTVRTEK 18.1.

Dnes jsme si rozdali nové matematiky, ve starých lze udělat , co budete chtít.

Psali jsme "pololetní test" ze čtení. Všechny děti to zvládly na jedničku. Není proto třeba nic dodělávat v pracovních sešitech.

Angličtina - pracovali jsme ještě s příběhem "The Sad Mouse", jako včera - několikrát jsme ho převyprávěli, kromě toho jsme se ještě stihli část poslechového cvičení v pracovním sešitě: Activity book: 25/5 (stihli jsme první polovinu, tou druhou budeme pokračovat v pondělí) -> zeptat se, jakou barvu má rámeček okolo každé dvojice obrázků -> podle poslechu vybrat správnou variantu a zaškrtnout: např. PINK: The rabbit is sad.


Pokud jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


 

Plány

Plán učiva na měsíc LEDEN

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

Poznat a přečíst postupně zbývající písmena z abecedy: G, F, Q, W, X

Přiřadit k velkému tiskacímu tvaru písmene malý tvar. Přejít ke čtení malými tiskacími písmeny.

Číst slova se slabikami bě, pě, vě, mě.

Číst slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny.

ČESKÝ JAZYK komunikace

Představit ostatním knihu, kterou právě čtu.

Tvořit věty a rozvíjet svou slovní zásobu.

Vyprávět podle obrázkové osnovy.

ČESKÝ JAZYK psaní

Před psaním si uvolňovat ruku vhodným cvičením, pohyby.

Pečlivě opisovat tvary velkých písmen do písanky: N, C, Z, M, D, H, S

Dodržovat mezery, orientovat se v liniatuře.

Napsat dle diktátu jednoduché slovo a větu.

MATEMATIKA

Napsat číslice 8, 9.

Seznámit se s pojmem tucet = 12, jakožto významným číslem.

Porozumět slovní úloze.

Zapsat vztah rovnosti a nerovnosti.

ANGLICKÝ JAZYK

Znát slovíčka pro různá zvířátka: cat, dog, hamster, mouse, duck, rabbit.

Přiřazovat slovíčka podle poslechu a pojmenovat zvířátka podle obrázku.

Rozumět příběhu o myšce (The mouse) a frázím Let‘s play! Go away!

Převyprávět příběh podle obrázků.

Rozumět frázím a slovíčkům ghost; Kick the ball! Run! Great; Wonderful; Stop!

PRVOUKA

Popsat jednotlivé části lidského těla.

Pojmenovat a popsat funkce základních životně důležitých orgánů lidského těla.

Vyjmenovat jednotlivé smysly a jejich orgány.

Rozlišit nemoc a úraz.

Uvědomit si význam spánku, pohybu, stravy a pitného režimu pro zdraví.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Intonačně čistě a rytmicky přesně zazpívat známé písně.

V rámci svých individuálních hudebních schopností a dovedností vyjádřit prostřednictvím rytmického nástroje rytmus a dynamiku písně ve 2/4 a 3/4 taktu.

Reagovat na rytmické i melodické změny.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Udržovat si pracovní místo v čistotě a pořádku.

Na základě vlastních zkušeností ztvárnit konkrétní situaci výtvarnými technikami.

TĚLESNÁ   VÝCHOVA

Ovládat základní pravidla míčových her.

Zvládnout dle svých individuálních možností pohyb na ledě.

Dodržuji pravidla bezpečnosti při pohybu na ledě.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Být trpělivý, dovést svou práci do zdárného konce.

 

 

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

     Pondělí

ČJ

AJ

ČJ

TV

TV

 

     Úterý

ČJ

MAT

AJ

ČJ

PRV

 

     Středa

ČJ

MAT

PRV

VV

     Čtvrtek

ČJ

AJ

ČJ

MAT

ČT

 

     Pátek

AJ

ČJ

MAT

ČJ

HV

 

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 39 let. Mám dvě děti ve věku 6 – 9 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět