Pro rodiče

 

úterý v dopoledních hodinách půjdeme s dětmi na akci knihovny – Knížka pro prvňáka. Prosím ty, kteří ještě nezaplatili za knihu (15,-) o donesení do pondělí.

V úterý 22. května vyrazíme po obědě s přihlášenými dětmi do NG. Prosím s sebou 136,- Kč (80,- program + 56,- autobus). S sebou dva lístky na dopravu (po 12,-) nebo jakoukoliv průkazku s fotografií, svačinu, pití do batůžku. Návrat do 19 hodin. Upřesníme po SMS.

   Ve středu se chystám s dětmi vrátit knihy do knihovny (a půjčit si nové). Pokud si budou děti chtít sami půjčit knihy na svoji průkazku a knihy si tak odnést i domů, mají možnost. V tom případě jim dejte s sebou průkazku (kterou dostaly při pasování na čtenáře).

Nadále zůstává dlouhodobý úkol - naučit se básničku na recitační soutěž. Příští středu proběhne školní kolo.

Když zameškám..


Pokud jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


Pondělí 21.5.2018

English

Plány

Plán učiva na měsíc KVĚTEN

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

Dělit slova na konci řádku podle slabik.

Doplnit sloveso do vět či souvětí.

Číst přiměřeně náročné texty plynule a s výrazem.

Intonovat podle druhu vět (s důrazem na tázací větu).

ČESKÝ JAZYK komunikace

Formulovat a sepsat dopis.

Umět doporučit spolužákům přečtenou knihu.

Zdůvodnit výběr knihy, kterou jsem si vybral ke čtení.

ČESKÝ JAZYK psaní

Rozvíjet písemný projev podle písanek, dodržovat liniaturu a mezery mezi slovy.

Nacvičovat psaní písmen: r, ř, v, d, k, h, au, ou

Opisovat a přepisovat slova s naučenými písmeny.

Zvládnout diktát vět psaný malými písmeny.

MATEMATIKA

Sčítat trojice čísel a evidovat své výpočty v tabulkách.

Orientovat se v čase.

Evidovat krychlové stavby.

Pracovat v prostředí pavučin.

Hledat možnosti a souvislosti (různá řešení).

ANGLICKÝ JAZYK

Rozumět frázím a umět je správně používat (What a lovely cake! What lovely pears! It this your dog / cat? Watch out! Look at me!)

Dokázat anglicky spočítat jednoduché příklady (do 10)

Umět slovíčka k částem těla (face, teeth, knees) a rozumět pokynům k tomu, co dělat, když ráno vstanu (Get out of bed. Wash your face. Clean your teeth. …)

Rozumět a umět používat fráze o zdraví a o tom, jak nám je (What‘s the matter? I feel sick. My tooth hurts. Go to the dentist. Go and clean your teeth. Have an apple. Keep fit! )

PRVOUKA

Rozlišit ptáky a savce a své rozhodnutí odůvodnit.

Vyjmenovat řadu domácích zvířat a jejich mláďat.

Vyjmenovat a charakterizovat roční období.

Vyjmenovat měsíce v roce a umět je zařadit do jednotlivých ročních období.

Vyjmenovat dny v týdnu a rozlišovat pracovní dny od dnů klidu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Poznat českou hymnu a seznámit se s jejími okolnostmi vzniku.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Míchat barvy a rozhodovat si o svém díle sám.

TĚLESNÁ   VÝCHOVA

Zvládat základní pravidla sportovních her a bezpečně chytat míč.

Naučit se pravidla orientace v přírodě – orientačního běhu.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyrobit výrobek podle písemného popisu.


Plán akcí

 

3. 5.                           program "Bezpečný pes" ve škole

7. 5.                            ředitelské volno

14. 5.                          "Hravé bádání"

17. 5.                           orientační běh v zámeckém parku (organizuje pro nás gymnázium Karla Čapka)

22. 5.                          "Knížka pro prvňáka" - akce knihovny (bude se platit příspěvek na knihu cca 20,-)

22. 5.                            odpolední výlet na program k výstavě Vymazat stíny na zdi

20. 6.                            celoškolní výlet do ZOO Praha

 

 

 

 

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

     Pondělí

ČJ

AJ

ČJ

TV

TV

 

     Úterý

ČJ

MAT

AJ

ČJ

PRV

 

     Středa

ČJ

MAT

PRV

VV

     Čtvrtek

ČJ

AJ

ČJ

MAT

ČT

 

     Pátek

AJ

ČJ

MAT

ČJ

HV

 

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 39 let. Mám dvě děti ve věku 6 – 9 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět