Pro rodiče

Krásné prázdniny nám všem!!!

Když zameškám..


Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu nebo jsme pracovali mimo pracovní sešity:) )


Středa 27.2.

Český jazyk:  P.S. str. 15

Matematika: str. 18/1 a trénovali jsme násobky 4 (psali desetiminutovku z příkladů na násobilku 2,5)

Prvouka: str. 38/1,3,4

 

Plány

Plán učiva na měsíc ÚNOR

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

 • psát i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • pochopit učivo o spodobě znělosti (párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, ch/h)
 • psát správné souhlásky uprostřed a na konci slov

ČESKÝ JAZYK komunikace

 • číst plynule se správnou intonací a frázováním
 • zvládat techniku tichého čtení s porozuměním textu ve čtenářské dílně
 • dokončit započatý příběh
 • přepisovat čitelně a bez chyb tex v písance
 • tvořivě dopsat nedokončený příběh

MATEMATIKA

 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 90
 • hledat více řešení
 • manipulovat s pravítkem – rýsovat a měřit
 • orientovat se v násobilkové tabulce
 • vyjmenovat násobky čísel 2, 3, 4, 5 a 6

ANGLICKÝ JAZYK

 • naučit se slovíčka pro různé části těla (head, eye, ear…)
 • umět popsat, co která část těla dělá (shake your head, clap your hands…)
 • dokázat vyjádřit, co mě bolí (my tooth hurts)
 • rozumět příběhu o tom, jak se Mr. Matt udržuje fit

PRVOUKA

 • prezentovat svůj Lapbook a informace v něm popsané
 • vyjmenovat základní hygienické návyky
 • poznat, které potraviny jsou zdravé a které nikoliv
 • vědět, jak vhodně a nevhodně trávit volný čas
 • seznámit s tím, jak a z čeho vznikají výrobky

TV

 • zvládnout průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad
 • zvládnout základy gymnastického odrazu z trampolíny i odrazového můstku
 • uplatňovat základní pravidla sportovních her (se zjednodušenými pravidly)

 • vyrobit svůj dům pro Město druháků
 • pozorovat a zaznamenávat únorové změny na svém místě v zahradě Trnky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • hledat inspiraci v architektuře a vymýšlet fasádu pro svůj dům
 • znát pojem skica a umět ji vytvořit
 • umět pracovat s konturou i barvou na hedvábí
 • spolupracovat na společném díle "Koncert pro Trnku"

 

Školní akce

6.3.                    divadlo Minor, Malá čarodejnice

29.3.                    Noc s Andersenem

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                   velikonoční dílničky

duben, květen  NG Praha - Veletržní palác, upřesním 

24. 4.                  celoškolní projekt Den Země

20. 6.                   ZOO Plzeň

25. 6.                  zážitkový park Zeměráj

červen               společné přespání ve škole

červen               výpravy a výlety (výlet do lesa, cyklovýlet, koupání...)

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

Rozvrh

 

            1.

    8.30 – 9.15

            2.

  9.30 – 10.15

          3.

   10.35 – 11.20

         4.

 11.30 – 12.15

         5.

 12.25 – 13.10

Pondělí

    ČJ

  MAT

    TV

   TV

   ČJ

Úterý

 ČJ

 AJ

 AJ

 ČJ

     PČ

   VV

   

Středa

     ČJ

  MAT

  PRV

 PRV

 

Čtvrtek

  MAT

  MAT

 AJ

 ČJ

   ČJ

   ČJ

Pátek

 AJ

 ČJ

   MAT

     HV

   ČJ

   

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a mám děti ve věku 7 – 10 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie